03.06.2023

අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.09.09 | Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana Prime Time News Bulletin – 2021.09.09
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.09.09

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #Derana655pmNews #news #srilanka #live

source