අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2021.10.10 | Ada Derana Late Night News BulletinAda Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2021.10.10
අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2021.10.10

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video – http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #derana10pmnews #news #srilanka #live

source