03.06.2023

ഈ ബജറ്റ് പകരുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമെന്ന് ഡോ. SS സന്തോഷ്‌ | Kairali News#kairalinews #kairalitv

Kairali TV
Subscribe to Kairali TV YouTube Channel here 👉 https://bit.ly/2RzjUDM

Kairali News
Subscribe to Kairali News YouTube Channel here 👉 https://bit.ly/3cnqrcL

Kairali News Live
Subscribe to Kairali News YouTube Channel here 👉 http://tiny.cc/4cbwmz

*All rights reserved by Malayalam Communications LTD. The use of any copyrighted work without the permission of the owner amounts to copyright infringement. violation of IPR will lead to legal actions

source